Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.Beboerhuset
Aktivitet - Kultur -Samvær

Elsted Skolevej 4 - 8520 Lystrup

Vedtægter for Beboerhuset
Aktivitet - Kultur - Samvær


Elsted Skolevej 4 ● 8520 Lystrup

 

Beboerhuset skal danne ramme om folkelige og kulturelle aktiviteter og være samlingssted for alle beboere og beboergrupper i Elsted-Lystrup området.

§ 2
Huset ledes af et husråd bestående af 7 eller 9 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling, således at 4 (5) vælges på ulige årstal og 3 (4) vælges på lige årstal. Der vælges hvert år 2 suppleanter.
På den ordinære generalforsamling vælges desuden 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år. Suppleanterne er på valg hvert år.

§ 3
Valgbar til husrådet er enhver person over 18 år med bopæl i 8520 området.
Valgbare kan opstille ved fuldmagt.
Stemmeret har alle, der er fyldt 18 år og har bopæl i 8520 området.
Ved stemmeafgivelse, som sker skriftligt, må maksimalt skrives et antal stemmer svarende til antallet af afgående husrådsmedlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 4
Husrådet er ansvarlig over for de kommunale myndigheder og over for generalforsamlingen.
Husrådet lægger retningslinier for husets drift og virke efter generalforsamlingens beslutninger og beboernes ønsker.
Husrådet fører det daglige tilsyn med retningsliniernes overholdelse.
Husrådet ansætter og afskediger lønnet personale.
Husrådet konstituerer sig med de fornødne bestyrelsesposter.
Husrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 (5) medlemmer er til stede.

§ 5
Hvert år indkalder husrådet til ordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel, på beboerhusets hjemmeside og med opslag i huset.
Generalforsamlingen afholdes i den sidste halvdel af marts.

Generalforsamlingen har følgende faste dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Husrådets beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Aktivitetsplan for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til husrådet.
7. Valg af suppleanter til husrådet.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleanter.
10.Eventuelt.

Indkomne forslag skal være husrådet i hænde mindst 3 uger før generalforsamlingen og offentliggøres i huset indtil generalforsamlingen.

§ 6
Regnskabet følger kalenderåret.

§ 7
Vedtægtsændringer skal vedtages ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på husrådets foranledning og skal afholdes, såfremt mindst 100 beboere skriftligt anmoder herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæring herom og varsles  som ved ordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i perioden 15. juni - 15.august.
Vedtaget på generalforsamlingen 28. januar 1981.
 
Der er foretaget ændringer på generalforsamlinger i maj 1983, marts 1987, marts 1990, marts 2000, marts 2006 og marts 2014.