Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.Beboerhuset
Aktivitet - Kultur -Samvær

Elsted Skolevej 4 - 8520 Lystrup

Vedtægter for Støtteforeningen for Beboerhuset
Aktivitet - Kultur - Samvær


Elsted Skolevej 4 ● 8520 Lystrup

 

§1. Navn.

  - Støtteforeningen Beboerhuset.

§2. Formål.

-  At støtte Beboerhusets økonomi.
- At forestå arrangementer, hvis overskud går ubeskåret til  beboerhuset.

§3. Bidragyder.

- Som bidragyder af Støtteforeningen kan optages såvel enkelt  personer, firmaer som foreninger.- Bidragyderne betaler et  frivilligt beløb.

§4. Ledelse.

- Støtteforeningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 5 til 7 personer hvoraf 2 personer er indstillet af husrådet. De øvrige personer er valgt blandt støtteforeningens bidragyder på den årlige generalforsamling.

- Husrådets formand kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
- Generalforsamlingen er Støtteforeningens øverste myndighed og afholdes hvert år i tilknytning til beboerhusets generalforsamling.
- Støtteforeningens bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen + 1 heriblandt formand eller kasserer er tilstede.
- Støtteforeningens bestyrelse er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

§5. Generalforsamling.

-    Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen.

Lige år: kasserer og 1 bestyrelsesmedlem (+1).
Ulige år: formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer (+1).

       6.   Valg af 2 suppleanter.

  1. Eventuelt.

- Genvalg kan finde sted.
- Husrådet vælger blandt sin bestyrelse 2 personer til Støtteforeningens bestyrelse med reference til husrådet.
- Formanden for husrådet kan ikke vælges.
- Kassereren for husrådet kan ikke vælges.
- Beboerhusets husmand kan ikke vælges.
- Stemmeafgivelse skal ske skriftlig hvis 1 bidragyder ønsker det.
- Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- Der må på stemmesedlen maksimalt skrives det antal navne som svarer til antallet af bestyrelsesmedlemmer som er på valg.
- Ekstraordinær generalforsamling afholdes  efter bestyrelsesbeslutning eller hvis 10 % af bidragydere skriftligt forlanger det.
- Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter, at anmodningen er modtaget.
- Enhver generalforsamling skal bekendtgøres ved opslag i Beboerhuset, på Beboerhus’s hjemmeside og på arrangementtavlen i Centret samt ved skriftlig indkaldelse til Støtteforeningens bidragydere senest 3 uger før  generalforsamlingen. Generalforsamlingens dagsorden medsendes indkaldelsen til generalforsamlingen.
- Indkomne forslag skal være Støtteforeningens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, og skal offentliggøres i Beboerhuset 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 §6. Regnskab.

- Støtteforeningens regnskab følger kalenderåret.
- Revisorerne der er identiske med beboerhusets revisorer, skal   koordinere Beboerhusets og Støtteforeningens regnskab. 

§7. Foreningens opløsning.

- Såfremt Støtteforeningen opløses, tilfalder et eventuelt overskud Beboerhuset.
- Opløsning af Støtteforeningen skal vedtages med simpelt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum.

 §8. Vedtægtsændringer.

- Vedtægtsændringer vedtages ved simpelt flertal. 
- Vedtaget 26. januar 1994
- Vedtægtsændring vedtaget 29 marts 2007.
- Ændringerne endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 12. april 2007
- Vedtægtsændring vedtaget 27. marts 2014.